Butterfly International Trading BV

Bezorging

Voor de gestroomlijnde bezorging van bestelde goederen zo snel op tijd en volgens de gemaakte afspraken maakt Butterfly International Trading BV werkt met diverse transportbedrijven. Het lijkt zo vanzelfsprekend en het onze missie om dit waar te maken.
Wilt u op de hoogte blijven van actuele acties van Butterfly International Trading BV ga dan naar www.butterfly-nl.com en vraag mijn voordeel per mail aan bij grotere bestellingen. U wordt dan automatisch per post of per e-mail op de hoogte gehouden van de laatste acties.

1 Algemeen
1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en elke
overeenkomst inzake het verrichten van leveringen en/of het verrichten van diensten
door Butterfly International Trading BV dan wel één van haar onderdelen, nader te noemen Butterfly.
1.2 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
1.3 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot stand door de acceptatie van
een bestelling door Butterfly International Trading BV of een van haar medewerkers. Butterfly International Trading BV heeft het recht de door
haar medewerkers opgenomen bestellingen binnen 7 dagen na de bestelling af te
wijzen.
2 Prijzen en tarieven
2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn in de prijzen transportkosten alsmede kosten voor documenten, openingen van accreditieven en dergelijke niet inbegrepen.
2.2 Indien door de invoering of wijziging van nationale, supranationale of buitenlandse
overheidsmaatregelen de kostprijs voor Butterfly International Trading BV wordt verhoogd of invloed wordt
uitgeoefend op de leveringsvoorwaarden van de producten waarvoor met Butterfly International Trading BV een
overeenkomst is gesloten, is Butterfly International Trading BV gerechtigd passende wijzigingen in de prijzen en/of
leveringsvoorwaarden aan te brengen.
3 Transport
3.1 Leveringen geschieden tenzij anders overeengekomen franco huis.
4 Risico
4.1 De producten worden onverminderd het bepaalde bij artikel 14 als afgeleverd
beschouwd, zodra deze op de door de koper aangegeven plaats van bestemming, welke
is aangegeven op de begeleidende vervoersdocumenten, zijn aangekomen en gelost.
Vanaf dat moment zijn de producten voor kopers risico. De koper en de personen, die hij
voor de lading en het transport van de producten gebruikt zijn verplicht alle
aanwijzingen door of namens Butterfly International Trading BV gegeven op te volgen.
4.2 Butterfly International Trading BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of materiële schade.
4.3 Koper is verplicht voor zijn rekening te zorgen voor een spoedige lossing van het op de
plaats van bestemming aangekomen vervoermiddel en dient daartoe de nodige
aanwijzingen te geven. Degenen die namens Butterfly International Trading BV de producten afleveren zijn bij het volgen van de gegeven aanwijzingen, evenmin als Butterfly International Trading BV zelf, aansprakelijk voor de daarvoor ontstane schade.
5 Levering
5.1 Alle levertijden gelden slechts bij benadering.
5.2 Overschrijding van de levertijden, door welke oorzaak ook, geeft de koper geen recht op
niet nakoming van enige jegens Butterfly International Trading BV aangegane verplichting of enige schade-vergoeding.
6 Verzuim door koper
6.1 Indien koper de producten niet binnen de overeengekomen tijd afneemt wordt hij
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Butterfly International Trading BV het recht zonder
ingebrekestelling 3% van de factuurwaarde in rekening te brengen voor elke dag
waarmee de overeengekomen tijd is overschreden: Butterfly International Trading BV is in dit geval tevens
gerechtigd de overeenkomst en andere nog lopende overeenkomsten geheel of
gedeeltelijk te annuleren door de enkele schriftelijke kennisgeving daarvan aan koper,
zulks onverminderd de aan Butterfly International Trading BV verder toekomende rechten, zoals het recht op volledige schadevergoeding.
7 Overmacht
7.1 Overmacht in de ruimste zin van het woord ontheft Butterfly International Trading BV van haar plicht binnen een bepaalde termijn of op een bepaalde datum te leveren en geeft haar het recht zo nodig een betreffende koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren door middel van
een schriftelijke kennisgeving daarvan aan de koper
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan de schuld van Butterfly International Trading BV te wijten
omstandigheid of gebeurtenis, waardoor nakoming van een verplichting van Butterfly International Trading BV redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan
bedrijfsstoornis, opeenhoping van orders, gemis aan voldoende voorraad en over het
algemeen omstandigheden, die storend werken op de regelmatige productie bij Butterfly International Trading BV en op de aflevering aan de koper.
8 Reclames
8.1 Reclames met betrekking tot de afgeleverde hoeveelheid product en andere bij de
levering zichtbare gebreken dienen terstond op de begeleidende documenten te
worden vermeld.
8.2 Reclames met betrekking tot niet bij de levering zichtbare gebreken dienen schriftelijk,
duidelijk omschreven, te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst der goederen.
8.3 Door ondertekening der documenten zonder nadere vermelding zoals hiervoor onder
8.1., respectievelijk door het verstrijken van de termijn van 8 dagen zoals hiervoor onder
8.2., vervallen alle reclames ter zake.
8.4 Reclames vervallen eveneens indien de afgeleverde producten na aflevering van aard
en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd of zijn
overgepakt. Butterfly International Trading BV kan in haar oordeel in uitzonderlijke gevallen afwijken van het in dit artikel bepaalde.
9 Aansprakelijkheid Butterfly International Trading BV.
9.1 Uitsluitend in geval van toerekenbare tekortkoming van Butterfly International Trading BV is zij tegenover koper aansprakelijk voor schade aan lichamelijke zaken, welke het onmiddellijk en dadelijk
gevolg is van die toerekenbare tekortkoming, alsmede de daaruit voortvloeiende
gevolgschade.
9.2 Butterfly International Trading BV is niet aansprakelijk voor schade indien, hetzij de producten door de koper of zijn afnemers uit de verpakkingen welke al dan niet zijn bestemd voor het
consumentenverkeer, worden verwijderd, hetzij deze verpakkingen door de koper of zijn
afnemers worden gewijzigd of geopend, met als doel de producten rechtstreeks in het
consumentenverkeer te brengen.
9.3 Butterfly International Trading BV is evenmin aansprakelijk voor schade tengevolge van aanspraken van derden jegens koper op grond van artikelen 6:185 e.v. BW, indien het gebrek in het door Butterfly International Trading BV geleverd product, haar of een derde waarvoor zij aansprakelijk is niet in redelijkheid kan worden verweten, in het bijzonder indien het gebrek niet bestond op het moment dat het product door Butterfly International Trading BV in het verkeer is gebracht of indien het gebrek is te wijten aan het niet naleven van de aan de koper verstrekte instructies.
10 Retourzendingen
10.1 Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Butterfly International Trading BV daarmede nadrukkelijk
voorafgaand heeft ingestemd of indien deze retourzendingen door of in opdracht van
Butterfly International Trading BV plaatsvinden.
10.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden retourzendingen voor rekening en risico van
de koper.
11 Betaling
11.1 Tenzij anders overeengekomen is koper verplicht de koopprijs direct te voldoen.
11.2 Butterfly International Trading BV heeft het recht indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat alsook om
verdere levering op te schorten, zolang vorige leveringen niet zijn betaald. Koper is te
alle tijden verplicht op eerste verzoek van Butterfly International Trading BV de door deze noodzakelijk geachte
zekerheid te stellen voor de betaling van zijn schulden aan Butterfly International Trading BV.
11.3 De betaling heeft plaatsgevonden zodra Butterfly International Trading BV de beschikking over het geld heeft verkregen.
11.4 Indien de betaling niet binnen 10 dagen of binnen de anders overeengekomen termijn na
factuurdatum in het bezit van Butterfly International Trading BV is, kan door laatstgenoemde ook zonder
ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Deze renteberekening
zal ingaan op de elfde dag na factuurdatum.
11.5 Bij levering in gedeelten of termijnen gelden de betalingsvoorwaarden voor elke
gedeeltelijke aflevering of termijnlevering.
12 In gebreke blijven koper
12.1 Onverminderd haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen is Butterfly International Trading BV gerechtigd om de overeenkomst met koper zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen en bij gedeeltelijke
ontbinding de levering aan de koper op te schorten, indien koper in enig opzicht nalatig
mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, koper zijn bedrijf staakt, in staat van
faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een akkoord aan zijn
crediteuren aanbiedt of zich andere hiermede vergelijkbare omstandigheden voordoen.
13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 De door Butterfly International Trading BV aan koper geleverde hoeveelheid product blijft te allen tijde het
eigendom van Butterfly International Trading BV , zolang de daarop betrekking hebbende facturen met rente en kosten niet geheel zijn voldaan.
13.2 Koper is tot dat tijdstip slechts gerechtigd die goederen te vervreemden of te verwerken,
indien de handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf
13.3 Alle in bezit van de koper zijnde van Butterfly International Trading BV afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voorzover althans de in het bezit van koper zijnde hoeveelheid product, soort en samenstelling de op de
onbetaalde facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat.
14 Geschillen en invordering
14.1 Onverminderd het recht van Butterfly International Trading BV om voor de bevoegde rechter te kiezen zullen eventuele geschillen, welke tussen koper en Butterfly International Trading BV mochten ontstaan, worden beslecht door middel van arbitrage, overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage
Instituut.
14.2 Kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, advieskosten daaronder
begrepen, komen steeds ten laste van koper.
15 Toepasselijk recht
15.1 Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn,
worden beheerst door het Nederlands recht.
16 Onderdelen van Hama
16.1 De volgende onderdelen maken deel uit van Butterfly International Trading BV.
Butterfly International Trading BV Cash & Carry en Butterfly International Trading BV Support.